تعرفه خدمات نورونتا

سرویس ویژه
سرویس PTP
شهری
672,000 ریال
600,000 ریال
بین شهری
960,000 ریال
900,000 ریال
بین استانی
1,560,000 ریال
1,800,000 ریال

هزینه سرویس خود را محاسبه کنید